logo
Staff Attendance

S.No. Name of Instructor Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 GIRDHARI LAL YADAV 2019 25 23 20 22 24 20 26 24 23 20 23
2 VINOD KUMAR BUNKAR 2019 24 22 20 22 23 22 26 23 22 21 24
3 SUBHASH CHAND BAJYA 2019 24 21 20 22 24 22 26 23 23 20 23
4 GHAN SHYAM YADAV 2019 24 22 20 22 23 21 26 23 23 21 23
5 Kailash Chand Yadav 2019 24 22 20 22 24 22 26 23 23 21 23
6 BABU LAL YADAV 2019 25 22 20 22 24 21 26 23 23 21 23
7 RAJENDRA YADAV 2019 24 21 20 22 23 20 25 23 23 21 22
8 SURESH KUMAR YADAV 2019 24 22 19 22 23 21 26 23 23 21 23
9 HANUMAN SAHAY SAMOTA 2019 24 21 20 21 23 21 26 23 20 20 24
10 HEERA LAL YADAV 2019 23 21 20 22 23 22 26 23 23 21 24
11 MAHESH KUMAR YADAV 2019 24 22 20 22 24 21 25 22 23 21 23
12 MANISH KUMAR YADAV 2019 24 22 20 22 24 22 26 23 23 21 23
13 DIPENDRA KUMAR BUNKER 2019 24 22 20 22 23 21 26 23 23 20 22